Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Toplumsal ve çevresel sorumluluk kapsamında Metalfrio Solutions, yönetim önceliğinde daima hissedarlarına çevre sorumluluğu bilincini aşılamak ve bunu geliştirmek olarak görür.

Müşterilerinin ihtiyaçlarının farkında olan Metalfrio, etkili bir gaz ile, % 60 daha az enerji tüketimi, daha düşük işletme giderleri ve POS’ta genel olarak daha iyi performans ile çalışan tam bir yeşil soğutucu serisi geliştirdi. Bu bağlamda, tasarım ekibimiz, ürünlerinin karbon ayak izini en aza indirgemek için geri dönüştürülebilir malzemeler kullanırken tasarım ve üretimin her aşamasında sürdürülebilir çözümler ve uygulamalar aramaya devam etmektedir.

Ayrıca, sürdürülebilirlik liderliğini geliştirmek amacıyla, Metalfrio, çevresel etkisini azaltmak için kendi karbon yönetim stratejisini uygulanmaktadır. Karbon yönetim metodumuzu geliştirmek amacı ile, her bir işlemi iyileştirmek için eylemler gerçekleştirilmiştir. Doğal gaz tüketimi, soğutucu akışkanlar ve elektrik emisyonları, Metalfrio’nun karbon ayak izi üzerinde hızlı bir etki yaratabilecek öncelikli noktalar olarak belirlenmiştir.

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. 2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.

Sürdürülebilirlik Politikası

Klimasan AŞ. olarak,

 • Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesini,
 • Sürdürülebilirlik bilincinin gerektirdiği tüm alanlarda çalışanlarımızın ve tüm kilit paydaşlarımızın eğitimli, yetkin, farkındalığı yüksek bireyler haline gelmesi için çalışmalar yürütüleceğini,
 • Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü de dikkate alarak belirlenmesini,
 • Operasyonel ve stratejik tüm hedeflerimizi, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi, değerlendirmeyi ve daima geliştirmeyi, taahhüt ediyoruz.

Öncelikli odak alan çalışmalarımız kapsamında; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimseyen, kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere “Entegre Yönetim Sistemleri” ve “Sürdürülebilirlik” alanlarında iyileşmeyi sağlayacak uygulamalar planlamayı ve hayata geçirmeyi, bu alandaki uluslararası performans kriterlerini baz alarak çlaışmalarımızı her yıl sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlamayı hedefliyoruz.

KLİMASAN AŞ. Entegre Politikası

Klimasan AŞ. olarak biz,

Kalite ve Müşteri Odaklılık

 • Kalite odaklılığı organizasyonun tüm seviyelerinde sindirmeyi,
 • Müşteri odaklı yönetim anlayışıyla değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve kârlılık gözetilerek sağlanmasını benimsemeyi,
 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmeyi; satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmeyi,
 • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak birlikte uyum içinde çalışmayı,
 • Tüm süreçlerde şirketin varlığı ve gelişmesini etkileyebilecek risk ve fırsatları risk temelli düşünce yaklaşımı ile belirleyerek tanımlamayı, değerlendirmeyi ve riskleri yöneterek Kurumsal Risk Analizi kültürünü oluşturmayı,
 • Hepimizin sorumluluğu olarak, Klimasan ailesinin her bireyinin paylaştığı kalite anlayışının ve bu anlayış ile bütünleşerek yaşatılan ve bir neslin hafızasında yer eden “Şenocak Bin Garantidir…” sloganının gelecek nesiller tarafından da yaşatılmasını,

Çevre

 • Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasından itibaren dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmayı,
 • Atıklarımızı yöneterek çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanımını sağlayacağımızı,
 • Geri dönüşüme önem vereceğimizi, faaliyetlerimizden kaynaklı oluşabilecek kirliliği en aza indirmek ve kaynağında önlemek için gayret göstereceğimizi, gelecek nesillere temiz ve yaşanır bir çevre bırakmayı,
 • Doğal kaynak tüketimi, iklim değişikliği ve emisyonları kontrol altında tutarak arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltmayı; üretimde temiz teknolojiler kullanarak atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmeyi, yeni yatırımların çevresel etkilerini önceden belirleyip değerlendirerek, çevrenin korunmasını sağlayacağımızı,
 • Sürdürülebilirlik ve çevresel gereklilikleri iş süreçlerimize entegre etmeyi, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü boyunca ekolojik ayak izini iyileştirmeyi,

Sürdürülebilirlik, Sürekli Gelişim ve Yasal Mevzutlara Uyum

 • Entegre Yönetim Sistemi’nde sürdürülebilirlik ile sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Gelişim odaklılık ilkemiz doğrultusunda yönetim sistemleri amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Yasa ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükler ile müşteri ve diğer kuruluş şartları doğrultusunda hareket edeceğimizi,
 • Yönetimin liderliği ile çalışanlarımızın farkındalığını artırarak katılımlarını teşvik etmeyi ve sorumlulukları kapsamında liderlik göstermeleri için fırsat sağlamayı,

Eğitim

 • En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinci ile yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam etmek ve çalışanlarına sürekli eğiterek çalışan kalitesini en üst seviyede tutmayı,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışma koşulları ve kültürü sağlamak ile sağlığın bozulmaması için iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaynağında önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşabilmek için tüm riskleri çalışan ve çalışan temsilcilerinin aktif katılım ve danışma mekanizmaları ile tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin kurallara uymasını sağlamayı, sağlık ve güvenliklerini temin etmeyi,
 • Iş kazaları sonrasında; bölüm sorumlu ve şeflerin, iş kazaları önleyici çalışmalarına liderlik etmesini ve bunun sonucunda alınan aksiyonların tüm bölümlere yaygınlaşmasını sağlamayı,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamayı ve tüm organizasyon içerisinde etkin bir şekilde paylaşmayı,
 • Ürünlerin tasarım aşamasından başlayarak ; kullanılan tüm malzemeleri, makineleri, ekipmanları, tüm ISG tehlikelerini ortadan kaldırmak için değerlendirilmeyi ,
 • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmeyi ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapmayı,İş sağlığı ve güvenliği kurallarının işyeri dışında da uygulanmasını teşvik etmeyi, Çalışma alanlarının kontrolleri ve iş hijyeni denetimleri ile mesleki hastalıkların önüne geçilmesini,

Enerji ve Sera Gazı Emisyonu

 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin temin edilerek enerji verimlilik performansımızı sürekli iyileştireceğimizi;
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,
 • Klimasan AŞ.için kurumsal karbondioksit salım düzeyini daha da azaltacağımızı,

Bilgi Güvenliği

 • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almayı>,
 • Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamayı,
 • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri koruma>yı,
 • İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almayı>,
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamayı, taahhüt ediyoruz.

Teknoloji

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

Sürdürülebilirlik Raporu

KLİMASAN 2020 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı!

Tüm paydaşlarımız için değer yaratmamızı sağlayan "Geleceğe Sürdürülebilir Bir Yaşam Bırak" yaklaşımımız iş odağımızın merkezinde yer almakta ve tüm operasyonlarımızda sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmektedir. Bu çerçevede attığımız her adım Dünyamız, çevremiz ve sektörümüz için sürdürülebilir değer yaratarak büyümeyi ve iyileştirmeyi hedeflemektedir. Klimasan olarak; 2020 yılında sürdürülebilirlik odağıyla gerçekleştirdiğimiz bir dizi çalışmayı içeren 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ödüller

Enerji Verimliliği

2014 Manisa OSB'deki 180 şirketin arasında "Enerji Verimliliği Yarışması, Boyahane Enerji Verimliliği Proje" 3.lüğü

TürkPatent

2014-2018 Manisa Faydalı Model Başvuruları 2.liği -2019

TürkPatent

2014-2018 Manisa Endüstriyel Tasarım Başvuruları 3.lüğü-2019

Klimasan, Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Projesi (Z.E.K.I)

Kapsamında zihinsel engellilerin iş hayatına kazanıdırılmasına yaptığı katkılarından dolayı ödüle layık görüldü -2018

ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri

PEPSICO, EFES gibi alanında öncü firmalar ile.-Atık Yönetim Sistemi Uygulamaları Sanayi Teşvik Ödülü-2016.

Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı

Klimasan’ın Karbon Yönetimi, Carbon Clear Company tarafından 2014 yılında (2013) “Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı” nda bir vaka çalışması olarak sunuldu.

Ecovadis

Klimasan 2013′ ten itibaren Ecovadis’e katılmaktadır. Çevresel Puanımız 40’dan 70’e, toplam puan 35’ten 55’e yükseldi. Bu yükseliş ile Klimasan, Heineken Sürdürülebilirlik Raporunda “Başarı Hikayesi” olarak bildirildi.

Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri

Karbon ayak izi faaliyetlerimiz bir “Durum Çalışması” olarak seçildi ve Klimasan, Coca Cola’nın dünya çapındaki 350 tedarikçisine “Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri” nde bir sunum yaptı. (2013)

Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması

Klimasan, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 180 şirketin arasında “Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması” nda en iyi şirket olarak 1. sırada yer aldı.

Entegre Yönetim Sistemi

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. Faaliyetlerimizin ana hedefleri doğal kaynakların korunması, karbon ayak izi azaltımı, atık yönetimi ve atık azaltma, geri dönüşüm faaliyetleri ve enerji tasarrufudur.

2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp ve raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. (Başlangıç hedefi % 25 idi). 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.